Tại một điểm trên mặt phẳng chất lỏng có một nguồn dao động tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Coi môi trường là tuyệt đối đàn hồi. M và N là 2 điểm trên mặt chất lỏng, cách nguốn lần lượt là ${{R}_{1}}$và ${{R}_{2}}$. Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số $\frac{{{R}_{1}}}{{{R}_{2}}}$ bằng

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{16}$
C. $\frac{1}{4}$
D. $\frac{1}{8}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...