Tại Hội nghị trung ương Đảng lần 8, Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Việt Nam là gì?

A.

Giải phóng dân tộc

B.

Cách mạng ruộng đất

C.

Thành lập Mặt trận Việt Minh

D.

Phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giải phóng dân tộc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...