Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của ai?

A.

Của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

B.

Của Ban Thường vụ Trung ương Đảng

C.

Của Tổng bí thư Trường Chinh.

D.

Của Trung ương Đảng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Của Tổng bí thư Trường Chinh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...