Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

A.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919)

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

C.

Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

D.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...