Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)

A.

Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam

B.

Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm 

C.

Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch 

D.

Câu B và C đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu B và C đúng

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...