Sự phân hạch của hạt nhân urani ${}_{92}^{235}U$ khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một trong các cách đó được cho bởi phương trình ${}_{92}^{235}U+{}_{0}^{1}n\to {}_{54}^{140}Xe+{}_{38}^{94}Sr+k{}_{0}^{1}n$. Số nơtron được tạo ra trong phản ứng này là

A. k = 3.
B. k = 6.
C. k = 4.
D. k = 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...