Sự phân bố của các cá thể để chúng tồn tại cân bằng trong tự nhiên, có xu hướng nhằm:

A.

thể hiện sự phát triển ngẫu nhiên của các sinh vật.

B.

giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

C.

thể hiện sự phân bố đồng đều của sinh vật.

D.

thể hiện số lượng loài nhiều của quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

giảm bớt sự cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...