Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam?

A.

 Sự thành lập ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

B.

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

C.

Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

D.

Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 89, suy luận. Cách giải: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này cũng đồng nghĩa khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...