Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn 

A.

Nguyễn Ai Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị vecxai (18/6/1919) 

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) 

C.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) 

D.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên(6/1925) 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...