Sự không phân li của tất cả các cặp nhiễm sắc thể của hợp tử 2n ở lần nguyên phân đầu tiên sẽ tạo ra

A.

thể tam bội.

B.

thể tứ bội.

C.

thể lưỡng bội.

D.

thể khảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

thể tứ bội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...