Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc Dân đảng là

A.

địa bàn hoạt động.

B.

thành phần tham gia.

C.

Phương pháp và hình thức đấu tranh.

D.

khuynh hướng cách mạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: So sánh  Cách giải: -       Việt Nam Quốc dân đảng là đảng theo khuynh hướng dân chủ tư sản. -       Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là tố chức theo khuynh hướng vô sản. Sai lầm và chú ý: thời kì 1919 - 1930 là thời kì nổi bật bởi sự đấu tranh tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng giữa hai khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản   Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...