Sự điều hòa hoạt động của ôperon Lac ở E. coli dựa vào tương tác của protein ức chế với:  

A.

Vùng vận hành

B.

Gen điều hòa

C.

Vùng khởi động

D.

Nhóm gen cấu trúc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sự điều hòa hoạt động của ôperon Lac ở E.coli dựa vào tương tác của protein ức chế với vùng vận hành.  Protein ức chế bám vào vùng vận hành làm cản trở mARN không thể bám vào ADN, khiến nó không thể phiên mã được.

Vậy đáp án đúng là A    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...