Số phát biểu sai trong các phát biểu sau đây là:

a)       Peptit chứa từ hai gốc α aminoaxit trở lên thì có phản ứng màu biure.

b)       Tơ tằm là loại tơ thiên nhiên,

c)       Ứng với CTPT C3H7O2N có hai đồng phân aminoaxit.

d)       Tơ xenlulozo axetat thuộc loại tơ hóa học.

e)       Điều chế poli (vinyl ancol) bằng phản ứng trùng hợp ancol vinylic.

f)        Điều chế tơ nilon 6,6 bằng phản ứng trùng ngưng giữa axit ađipic và hexametylen điamin.             

A.

A. 3        

B.

B. 4        

C.

C. 1        

D.

D. 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Câu sai là a và e.

a) Peptit chứa từ hai gốc α aminoaxit trở lên thì có phản ứng màu biure. Sai vì phải là Các tripeptit trờ lên mới có phản ứng màu biure.

e)       Điều chế poli (vinyl ancol) bằng phản ứng trùng hợp ancol vinylic. Sai mà phải là từ phản ứng thủy phân poli(vinyl axetat).    

Vậy đáp án đúng là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...