Số nghiệm của phương trình img1 trên khoảng img2 là?        

A.1
B.2
C.3
D.4
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Phương trình img1. img2.  img3 không có giá trị img4 thỏa mãn.  img5 Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...