Số nghiệm của phương trình img1 thuộc img2 là?        

A.1
B.2
C.3
D.4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Ta có img1. Do đó phương trình img2. img3. Ta có img4; img5. Vậy có hai nghiệm thỏa mãn. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...