Số nào dưới đây có giá trị lớn nhất?

A.

15,125

B.

15,12489

C.

15,1209

D.

15,1249

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 15,125 > 15,1249 > 15,12489 > 15,1209 Vậy trong các số đã cho, số có giá trị lớn nhất là: 15,125.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...