Số hạng của x3   trong khai triển x+12x9 là:

A.

-18C93x3

B.

18C93x3

C.

-C93x3

D.

C93x3

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

18C93x3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...