Số hạng của x3   trong khai triển x+12x9 là:

A.

-18C93x3

B.

18C93x3

C.

-C93x3

D.

C93x3

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...