Số đồng phân ancol tối đa ứng với CTPT C3H8Ox là:

A.

3.

B.

4.

C.

5.

D.

Không xác định được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5.

Chú ý rằng trong ancol bền số nhóm OH ≤ số C.

C3H8Ox x = 1, C3H8O

CH3 - CH2 - CH2 - OH và

x = 2  C3H8O2

x = 3 C3H8O3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...