She ………….. so much noise that she woke her baby up.

A.

did

B.

causes

C.

creates

D.

made

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:- The verb tense in That - clause is Simple past. => "did" or "made" - made + noises

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...