Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nam Phi đấu trang chống thế lực nào?

A.

Chống chủ nghĩa đế quốc

B.

Chống chủ nghĩa thực dân

C.

Chống chủ nghĩa phát xít

D.

Chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...