Sau năm 1884 tính chất xã hội Việt Nam thay đổi như thế nào?

A.

Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến.

B.

Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội tư bản chủ nghĩa.

C.

Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

D.

Từ xã hội phong kiến chuyển sang xã hội thuộc địa, phong kiến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cách giải: - Xét khái niệm: Chế độ thuộc địa nửa phong kiến là những nước bị các nước đế quốc chủ nghĩa cai trị, bóc lột. Về thực chất đó là một nước thuộc địa, nhưng vẫn được duy trì chế độ phong kiến bằng cách nuôi dưỡng, sử dụng bọn tay sai phong kiến bản địa để tăng cường thống trị, đàn áp nhân dân. - Ở Việt Nam, với Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patonốt (1884) chế độ phong kiến nhà Nguyễn vẫn còn tồn tại nhưng thực chất Pháp đã nắm toàn bộ quyền hành, nhà vua không có thực quyền. Pháp muốn sử dụng chế độ phong kiến làm công cụ để tăng cường thống trị và đàn áp nhân dân Việt Nam. => Sau năm 1884, Việt Nam từ xã hội phong kiến đã chuyển sang xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...