Sau mỗi giờ, số nguyên tử của đồng vị phóng xạ côban  Co giảm 3,8%. Hằng sổ phóng xạ của côban là:

A.

1,076.10-5 s-1.

B.

2,442.10-5 s-1.

C.

7,68.10-5 s-1.

D.

2,422.10-4 s-1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,076.10-5 s-1.

Theo bài: = 1 - 3,8% = 0,962

N (t) = N (0).e-λt = e-λt

ln = -λt λ = - ln = 1,076.10-5 (s-1).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...