Sau chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam bị phân hóa như thế nào?

A.

Phân hóa sâu sắc xuất hiện các giai cấp mới: tư sản, công nhân, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản

B.

Phân hóa sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ: phong kiến, nông dân, công nhân. Xuất hiện giai cấp mới: tư sản, tiểu tư sản.

C.

Phân hóa sâu sắc trong đó 2 giai cấp mới xuất hiện: công nhân và nông dân là lực lương quan trọng của cách mạng

D.

Phân hóa sâu sắc giai cấp vô sản mới ra đời đã vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân hóa sâu sắc bên cạnh giai cấp cũ: phong kiến, nông dân, công nhân. Xuất hiện giai cấp mới: tư sản, tiểu tư sản.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...