Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất giai cấp tư sản bị phân hoá thành mấy bộ phận?

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...