Sau Chiến tranh lạnh, dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược với việc

A. lấy quân sự làm trọng tâm
B. lấy văn hóa - giao dục làm trọng tâm
C. lấy chính trị làm trọng tâm
D. lấy kinh tế làm trọng tâm
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...