Sau 24 giờ số nguyên tử radon giảm đi 18,2% (do phóng xạ) so với số nguyên tử ban đầu. Hằng số phóng xạ của radon là:

A.

λ = 2,315.10-6 (s-1).

B.

λ = 2,315.10-5 (s-1).

C.

λ  = 1,975.10-6 (s-1).

D.

λ = 1,975.10-5 (s-1).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

λ = 2,315.10-6 (s-1).

Ta có: = 2,315.10-6 (s-1).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...