Sắt tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy chất nào sau đây?

A.

HNO3 đặc nguội, Cl2, dung dịch CuSO4.

B.

O2, dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NaOH.

C.

Al2O3, H2O, HNO3 loãng, dung dịch AgNO3.

D.

S, dung dịch Fe(NO3)3, dung dịch H2SO4 loãng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...