Sắt tác dụng được với tất cả các chất thuộc dãy chất nào sau đây?

A.

HNO3 đặc nguội, Cl2, dung dịch CuSO4.

B.

O2, dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch NaOH.

C.

Al2O3, H2O, HNO3 loãng, dung dịch AgNO3.

D.

S, dung dịch Fe(NO3)3, dung dịch H2SO4 loãng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

S, dung dịch Fe(NO3)3, dung dịch H2SO4 loãng.

HNO3 đặc nguội, dung dịch NaOH, Al2O3 không phản ứng với Fe.

Fe + S FeS

Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2

Fe + H2SO4 loãng FeSO4 + H2↑.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...