Sắp xếp các dữ liệu sau theo trình tự thời gian:

(1). Chủ nghĩa phát xít đã lên cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản.

(2). Các cuộc mít tinh được tổ chức công khai ở Hà Nội và nhiều nơi khác.

(3). Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

A.

         1,3,2

B.

         3,2,1.

C.

         2,1,3.

D.

         3,1,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: sắp xếp. Cách giải: (1). Chủ nghĩa phát xít đã lên cầm quyền ở Đức, Italia, Nhật Bản (đầu những năm 30 của TK XX) (3). Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936) (2). Các cuộc mít tinh được tổ chức công khai ở Hà Nội và nhiều nơi khác (1-5-1938).

Đáp án đúng là A!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...