Sắp xếp các chất: CH3COOH, C2H5OH, CO2 và C6H5OH theo thứ tự tăng dần tính axit. Trường hợp nào sau đây đúng?

A.

C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2.

B.

C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH.

C.

CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH.

D.

C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH.

E.

3

F.

4

G.

5

H.

6

Đáp án và lời giải
Đáp án:H
Lời giải:

C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH.

 6

Dung dịch X: \displaystyle FeS{{O}_{4}},\text{ }F{{e}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}},\text{ }{{H}_{2}}S{{O}_{4}},\text{ }{{H}_{2}}O.
Những chất phản ứng vói dung dịch X là: Cu, \displaystyle Fe{{(N{{O}_{3}})}_{2}} , KMnO4, BaCl2, Cl2, KNO3.

Chú ý: \displaystyle NO_{3}^{-} trong môi trường Hcó tính oxi hóa như HNO3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...