Sắp xếp các chất: CH3COOH, C2H5OH, CO2 và C6H5OH theo thứ tự tăng dần tính axit. Trường hợp nào sau đây đúng?

A.

C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2.

B.

C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH.

C.

CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH.

D.

C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH.

E.

3

F.

4

G.

5

H.

6

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...