Sách giáo khoa lịch sử lớp 12, trang 25, có viết: “Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền ở nước ta là đánh đổ bọn đế quốc Pháp; bọn phong kiến và giai cấp tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Namđược độc lập ...”.

 Đây là một trong những nội dung của văn kiện nào?

A.

Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 do đồng chí Trần Phú soạn thảo

B.

Lời kêu gọi Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng (2-­1930)

C.

Cương lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

D.

Câu A và B đều đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cương lĩnh chính trị của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...