Saccarozơ và glucozơ đều có:

A.

Phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng.

B.

Phản ứng với dung dịch NaCl.

C.

Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D.

Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...