Saccarozơ và glucozơ đều có:

A.

Phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng.

B.

Phản ứng với dung dịch NaCl.

C.

Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D.

Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...