Saccarozo và glucozo đều có

A.

phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam

B.

phản ứng với dung dịch NaCl

C.

phản ứng với AgNO3/NH3 đun nóng

D.

phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...