S.ABCD là hình chóp tứ giác đều. A', B’ theo thứ tự là trung điểm của SA và SB. Tỉ số thể tích  là?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hiển nhiên VS.ADC = VS.ACB = VS.ABCD = V (nếu gọi V là thể tích hình chóp S.ABCD).

Áp dụng công thức tỉ số thể tích, ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...