Rượu đơn chức no X mạch hở có = 37. Cho X tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng đến 180°C thấy tạo thành một anken có nhánh duy nhất. Tên của X là:

A.

Butan-1-ol.

B.

Butan-2-ol.

C.

2-metyl propan-2-ol.

D.

Propan-2-ol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2-metyl propan-2-ol.

Rượu anken là rượu no đơn chức.

CnH2n+1OH  MX = 14n + 18 = 37.2 = 74  n = 4  X là C4H9OH.

Vì X 1 anken duy nhất, mạch nhánh.

 CTPT của X:   (2-metyl propan-2-ol).

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...