Quy trình nào sau đây là không hợp lý với chất tạo thành là sản phẩm chủ yếu?

A.

Propan-1-ol  propen   propan-2-ol.

B.

But-1-en  2-clo butan  butan-2-ol.

C.

Benzen  brom benzen  p-brom nitrobenzen.

D.

Benzen  nitrobenzen o-brom nitrobenzen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...