Quy luật liên kết gen có nội dung cơ bản là:

A.

số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội.

B.

các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể hợp thành 1 nhóm gen liên kết.

C.

các gen có vị trí gần nhau hợp thành nhóm gen liên kết.

D.

số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội và các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể hợp thành 1 nhóm gen liên kết.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể trong bộ đơn bội và các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể hợp thành 1 nhóm gen liên kết.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...