Quần thể của một loài thực vật ở thế hệ F1 có 100% các cá thể mang kiểu gen Aa. Các cá thể của quần thể đều tự thụ phấn chặt chẽ thì ở F4 thành phần kiểu gen của quần thể là:

A.

AA = aa = ; Aa = .

B.

AA = aa = ; Aa = .

C.

AA = aa = ; Aa = .

D.

AA = aa = ; Aa = .

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...