Quần thể của một loài thực vật ở thế hệ F1 có 100% các cá thể mang kiểu gen Aa. Các cá thể của quần thể đều tự thụ phấn chặt chẽ thì ở F4 thành phần kiểu gen của quần thể là:

A.

AA = aa = ; Aa = .

B.

AA = aa = ; Aa = .

C.

AA = aa = ; Aa = .

D.

AA = aa = ; Aa = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

AA = aa = ; Aa = .

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn quần thể có 100% cá thể Aa tự thụ phấn cho tỉ lệ kiểu gen là:

AA = aa =  = ; Aa =  = .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...