Quá trình phát triển của diễn thế nguyên sinh là:

A.

từ quần xã ổn định thay thế bằng quần xã mới.

B.

từ chưa có quần xã đến có quần xã.

C.

từ quần xã khởi đầu đơn giản đến quần xã ổn định.

D.

từ quần xã trung gian đến quần xã ổn định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

từ quần xã khởi đầu đơn giản đến quần xã ổn định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...