Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ?

A.

CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4)

B.

CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác). 

C.

CH3COOCH=CH2 + dung dch NaOH (to).

D.

CH3CH2OH + CuO (to).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...