Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ?

A.

CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4)

B.

CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác). 

C.

CH3COOCH=CH2 + dung dch NaOH (to).

D.

CH3CH2OH + CuO (to).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...