Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng:

A.

Trùng hợp.

B.

Axit - bazơ.

C.

Trùng ngưng.

D.

Trao đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trùng hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...