Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên (chứa 95% thể tích CH4) theo sơ đồ chuyển hoá và hiệu suất mỗi giai đoạn chuyển hoá như sau:

Metan axetilen Vinyl clorua PVC

Muốn tổng hợp 2 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc)?

A.

11178 (m3).

B.

5882 (m3).

C.

11760 (m3).

D.

11766 (m3).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...