Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

A.

C2H5COOCH=CH2

B.

CH2=CHCOOC2H5

C.

CH3COOCH=CH2

D.

CH2=CHCOOCH3

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...