Polipeptit (-NH-CH2-CO-)n là sản phấm của phản ứng trùng ngưng:

A.

Axit glutamic.

B.

Axit amino axetic.

C.

Axit β-amino propionic.

D.

Alanin.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...