Polime nào sau đây được dùng đề điều chế thủy tỉnh hữu cơ?

A.

Poli(etylen terephtalat).

B.

Poli(metyl metacrylat).

C.

Polistiren

D.

Poliacrilomtrin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...