Polime nào sau đây có dạng phân nhánh?

A.

Poli(vinyl clorua).

B.

Amilo pectin.

C.

Polietilen.

D.

Poli(metyl metacrylat).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Amilo pectin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...