Polime nào sau đây có dạng phân nhánh?

A.

Poli(vinyl clorua).

B.

Amilo pectin.

C.

Polietilen.

D.

Poli(metyl metacrylat).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...