Phương trình  có nghiệm là giá trị nào sau đây?

A.

x = 1

B.

x = 0

C.

x = -

D.

x = 5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...