Phương trình \sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin 5x có nghiệm là

A.

\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{2}\\x=\frac{\pi }{6}+k\frac{\pi }{3}\end{array} \right.,k\in Z.

B.

\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{12}+k\frac{\pi }{2}\\x=\frac{\pi }{24}+k\frac{\pi }{3}\end{array} \right.,k\in Z.

C.

\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{18}+k\frac{\pi }{2}\\x=\frac{\pi }{9}+k\frac{\pi }{3}\end{array} \right.,k\in Z.

D.

\left[ \begin{array}{l}x=\frac{\pi }{16}+k\frac{\pi }{2}\\x=\frac{\pi }{8}+k\frac{\pi }{3}\end{array} \right.,k\in Z.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...