Phương trình 2{{\sin }^{2}}x-1=0 có nghiệm là:

A.

x=\frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z.

B.

x=\frac{\pi }{4}+k\pi ,k\in Z.

C.

x=\frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{2},k\in Z.

D.

x=\frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{4},k\in Z.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...