Phương trình 2{{\sin }^{2}}x-1=0 có nghiệm là:

A.

x=\frac{\pi }{4}+k2\pi ,k\in Z.

B.

x=\frac{\pi }{4}+k\pi ,k\in Z.

C.

x=\frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{2},k\in Z.

D.

x=\frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{4},k\in Z.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương trình đã cho tương đương với 1-2{{\sin }^{2}}x=0<=>\cos 2x=0<=>2x=\frac{\pi }{2}+k\pi <=>x=\frac{\pi }{4}+k\frac{\pi }{2},k\in Z.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...