Phương trình m\cos 2x+\sin 2x=m-2 có nghiệm khi và chỉ khi:

A.

m\in \left( -\infty ;\frac{3}{4} \right].

B.

m\in \left( -\infty ;\frac{4}{3} \right].

C.

m\in \left[ \frac{4}{3};+\infty  \right).

D.

m\in \left[ \frac{3}{4};+\infty  \right).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...