Phương trình sóng hình sin truyền theo trục Ox có dạng img1, trong đó x tính bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng bằng:

A.

0,1 m/s.

B.

5 m/s.

C.

5 cm/s.

D.

50 cm/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có: img1   .

Chọn đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...